Benešov u Semil

12345

120 výročí založení SDH

Ani se nám to nechce věřit, ale náš Sbor dobrovolných hasičů v Benešově v letošním roce oslavuje už 120 let od svého založení. Za tu dlouhou dobu členové SDH prožívali léta plná aktivity i léta víceméně útlumová. Takový už je život. Vždycky však měli na paměti chránit majetek svých spoluobčanů i majetek společný před zhoubnými účinky ohně nebo jiných přírodních živlů.

Založení SDH v Benešově u Semil zaznamenal v pamětní knize její první kronikář bratr Vít Hlava. K založení sboru dalo podnět více závažných příčin: rozsáhlost obce, která toho času měla 135 obytných stavení, a časté požáry.

V roce 1878 tyto časté požáry přiměly občany, že se dávali pojišťovat ze strachu před zlomyslným mladíkem, který tyto požáry zakládal. Na základě toho banka SLAVIA navrhla obci, že daruje hasičské náčiní nebo stříkačku, když se občané u ní pojistí. Vzhledem k tomu, že se pojistil dostatečný počet občanů, darovala tato banka jednokolový trakařový hydrofor. Bývalý tehdejší starosta obce a horlivý propagátor založení sboru , vyjednal s bankou výměnu hydroforu za stříkačku od firmy Čermák z Teplic. Jmenovaná firma vzala hydrofor za původní cenu 150 zlatých a nabídla čtyřkolovou stříkačku za 450 zlatých, která byla 31.1.1883 zaplacena.

O založení SDH se jednalo již v roce 1882, avšak pro nepochopení občanů se neuskutečnilo. Až v roce 1883 za starostování pana Novotného Františka, byla svolána schůze obyvatel do školy, kde 15.června došlo ke zvolení přípravného výboru, sepsání „Stanov“ a jejich schválení. Za předsedu byl zvolen pan Josef John, řídící učitel. Za náměstky Josef Matěcha, rolník a Jáchym Šedivý, rolník. Pokladník František Novotný a jednatel Čeněk Trnka. Návrh Stanov byl zaslán 30.6.1884 a 5.9.1884 došly schváleny od Místodržitelství v Praze pod číslem 66839.

Dne 3.6.1884 se konala první výborová schůze, na které se projednalo oblečení mužstva a zakoupení hasičských potřeb. SDH začínal se skromnými prostředky, proto bylo dohodnuto, že každý člen zaplatí příspěvky na dva roky dopředu.

Také místní ochotnický spolek JIZERAN přispěl finanční částkou na podporu SDH. Díky obětavosti členů, příspěvků organizací a podniků postupně docházelo ke zlepšení finanční situace a materiálního vybavení. Za finanční a materiální podporu sboru bylo uděleno čestné členství pánům továrníkům Gerlovi a Matoušovi.

Sbor měl při svém založení 62 členů. Další stříkačka byla zakoupena v roce 1894. Do roku 1888 byl sbor členem župy Turnovské a od roku 1888 se stal zakládajícím členem Rieglovy župy hasičské v Semilech. V roce 1904 přistoupil k Zemské ústřední jednotě v Praze.

V Benešově se konaly župní sjezdy: 28.6.1891 za účasti 271 členů z 18 sborů a 18.7.1920 za účasti 376 členů z 24 sborů.

Rok 1931 byl pro benešovské hasiče obzvlášť významný. Dne 14,.6. se na sokolském hřišti konala slavnost Rozvinutí praporu. Této slavnosti a průvodu se zúčastnila téměř celá vesnice. Matkou praporu byla paní Marie Vlachová. První kmotra praporu paní Anna Elgertová, druhá kmotra praporu paní Růžena Bachtíková. Praporečníkem praporu byl Bedřich Matura - řezník. Po něm byl František Klikar - řidič. V současné době je Josef Haas - policista.

Z počátku měli hasiči k dispozici jen leziště a dřevěnou kolnu na okraji zahrady hostince u Bachtíků. Drobné hasící nářadí bylo rozmístěno v různých částech obce u členů sboru.

V roce 1920 byla postavena proti kampeličce hasičská zbrojnice, která sloužila až do roku 1964. V roce 1974 byla zbourána, neboť překážela silničnímu provozu. V roce 1961 byl položen základní kámen nové moderní budovy s potřebným příslušenstvím, naproti základní škole v místě bývalého stavení, kde bydlela rodina Pastorkova. Tato nová požární zbrojnice byla slavnostně otevřena u příležitosti 80 výročí založení sboru a sjezdu rodáku a přátel Benešova v roce 1964.

Tato stavba slouží již 40 let a pro dnešní techniku není již plně vyhovující. Na její výstavbě bylo odpracováno 23682 hodin, z toho členové 16180 hodin a občané 7502 hod. V roce 1985 bylo započato s rozsáhlou přístavbou. Byla zvětšena zasedací místnost, nová kuchyňka, WC pro ženy a muže. V přízemí vznikl sklad nářadí a materiálu, též je zde umístěn kompresor a chlazení pro výčepní pult. V této práci se pokračovalo v roce 1986 a byla zakončena slavnostním otevřením 8.srpna

Benešovský SDH se podílel též na pracích pro obec. Bylo to například zatrubnění potoka před hasičnou a za bývalým hostincem u Bachtíků. Dále to byla pomoc při výstavbě vodojemu na pitnou vodu, přemístění pomníku padlých, výměna oken na sále bývalého hostince , výstavba kabin a tanečního parketu na hřišti.

Za posledních pět let od minulého sjezdu rodáků a přátel Benešova bylo hlavní úsilí všech členů SDH soustředěno na vybudování areálu v Podolí pro možnost konání požárního sportu a jiných kulturních akcí. V roce 2000 to byl hlavně výkup pozemků, poplatky za stavební povolení apod. Poděkování patří občanům , kteří umožnili převod pozemků a bratrovi Standovi Menšíkovi za stavební dříví. Díky sponzorům byla zajištěna hrubá stavba. Největší zásluhu na zdárném dokončení má starosta SDH bratr Jaroslav Bachtík. Této akci věnoval své veškeré úsilí a svůj volný čas. Poděkování a uznání patří i některým dalším členům SDH, sponzorům a Obecnímu úřadu. Pro získávání potřebných finančních prostředků byly konány další dobrovolné akce jako např. oplacení areálu ROKA v Bozkově, zhotovení plotu u rodinného domu v Benešově, úklid nové budovy po výstavbě VZP v Semilech a úklid kancelářských místností v ČSAD Semily a další akce. Areál byl úspěšně dokončen kolaudací 12.11.2002 s tím, že drobné závady bude nutno odstranit do 1.7.2003.

V roce 2002 bylo uděleno nejvyšší hasičské vyznamenání „ZASLOUŽILÝ HASIČ“ bratru Jaroslavu Kovářovi z čp. 151 za dlouholetou a obětavou činnost v SDH.

Náš SDH Benešov u Semil je zařazen i do výjezdového družstva na zavolání Záchranného sboru Semily. Zúčastňuje se hašení požáru a likvidace následku živelných pohrom v místě i blízkém okolí.

Družstvo mužů a žen se zúčastňuje soutěží v Superpoháru v rámci okrsku se střídavými úspěchy.

Práce s mládeží byla na dobré úrovni, ale v roce 2003 tato činnost poněkud stagnovala pro nezájem dětí. V současné době se opět pracuje na jejím zlepšení.

Nezapomínáme ani na pořádání různých kulturních akcí, jako např. hasičské plesy a dětské karnevaly, návštěva divadel, pálení čarodějnic apod. V posledních letech se pro nezájem nedaří uskutečňovat zájezdy dospělých s dětmi i pro dospělé. Pravidelně jsou konány návštěvy členů a členek při významných životních jubileích. Rovněž tak i několik členů a členek je zapojeno do čestného dárcovství krve.

Almanach Sjezdu rodáků a přátel Benešova u Semil 2004

Vytvořeno 22.11.2009 19:49:07 | přečteno 4387x | Ing. Jiří Lukeš