Benešov u Semil

12345

Sbor dobrovolných hasičů

Založení Sboru dobrovolných hasičů v Benešově u Semil zaznamenal v pamětní knize její první kronikář bratr Vít Hlava. K založení sboru dalo podnět více závažných příčin: rozsáhlost obce, která toho času měla 135 obytných stavení, a časté požáry.

V roce 1878 se mnoho obyvatel nechalo pojistit proti požáru u banky SLAVIA. Vzhledem k tomu, že se pojistil dostatečný počet občanů, darovala tato banka jednokolový trakařový hydrofon, který byl následně vyměněn za čtyřkolovou stříkačku za 450 zlatých, jež byla 31. 1. 1883 zaplacena.

V roce 1883 za starostování pana Františka Novotného, byla svolána schůze obyvatel do školy, kde 15. června došlo ke zvolení přípravného výboru, sepsání „Stanov“ a jejich schválení. Za předsedu byl zvolen pan Josef John, řídící učitel. Za náměstky Josef Matěcha, rolník, a Jáchym Šedivý, rolník. Pokladníkem František Novotný a jednatelem Čeněk Trnka. Návrh Stanov byl zaslán 30. 6. 1884 a 5. 9. 1884 došly schváleny od Místodržitelství v Praze pod číslem 66 839.

Dne 3. 6. 1884 se konala první výborová schůze, na níž se projednalo oblečení mužstva a zakoupení hasičských potřeb. SDH začínal se skromnými prostředky, proto bylo dohodnuto, že každý člen zaplatí příspěvky na dva roky dopředu. Díky obětavosti členů, příspěvků organizací a podniků postupně docházelo ke zlepšení finanční situace a materiálního vybavení. Za finanční a materiální podporu sboru bylo uděleno čestné členství pánům továrníkům Gerlovi a Matoušovi.

Sbor měl při svém založení 62 členů. Další stříkačka byla zakoupena v roce 1894. Do roku 1888 byl sbor členem župy Turnovské a od roku 1888 se stal zakládajícím členem Riegrovy župy hasičské v Semilech. V roce 1904 přistoupil k Zemské ústřední jednotě v Praze.

Zpočátku měli hasiči k dispozici jen leziště a dřevěnou kolnu na okraji zahrady hostince U Bachtíků. Drobné hasící nářadí bylo rozmístěno v různých částech obce u členů sboru. V roce 1920 byla postavena proti kampeličce hasičská zbrojnice, která sloužila až do roku 1964. V roce 1974 byla zbourána, neboť překážela silničnímu provozu. V roce 1961 byl položen základní kámen nové moderní budovy s potřebným příslušenstvím, naproti základní škole. Tato nová požární zbrojnice se slavnostně otevřela u příležitosti 80. výročí založení sboru a Sjezdu rodáků a přátel Benešova v roce 1964. Na její výstavbě bylo odpracováno 23 682 hodin, z toho členové 16 180 hodin a občané 7 502 hod. V roce 1985 se započalo s rozsáhlou přístavbou. Byla zvětšena zasedací místnost, nová kuchyňka, WC pro ženy a muže. V přízemí vznikl sklad nářadí a materiálu. V této práci se pokračovalo i v roce 1986 a byla zakončena slavnostním otevřením 8. srpna.

Benešovský SDH se podílel též na pracích pro obec. Bylo to například zatrubnění potoka před hasičnou a za bývalým hostincem u Bachtíků. Dále to byla pomoc při výstavbě vodojemu na pitnou vodu, přemístění pomníku padlých, výměna oken na sále bývalého hostince, výstavba kabin TJ a tanečního parketu na hřišti.

Za poslední desetiletí se hlavní úsilí všech členů SDH soustředilo na vybudování areálu v Podolí pro možnost konání požárního sportu a jiných kulturních akcí, v roce 2000 to byl hlavně výkup pozemků, poplatky za stavební povolení apod. Poděkování patří občanům, kteří umožnili převod pozemků, a bratru Standovi Menšíkovi za stavební dříví. Díky sponzorům byly zajištěny finance na hrubou stavbu. Velkou zásluhu na zdárném dokončení má, toho času starosta SDH, bratr Jaroslav Bachtík. Této akci věnoval své veškeré úsilí a volný čas. Poděkování a uznání patří i dalším členům SDH, sponzorům a Obecnímu úřadu. Pro získávání potřebných finančních prostředků se vykonalo mnoho dobrovolných akcí. Úspěšné dokončení areálu uzavřela kolaudace 12. listopadu 2002. Ale ani kolaudací práce neskončila. Každý rok je v areálu uděláno mnoho práce - jmenujme například vykácení bažinatého porostu a následnou melioraci celého pozemku, vybudování sprch, vysázení stromků na ohraničení prostoru před budovou, zřízení autokempu a mnoho dalších věcí. Na vše jsou potřebné nemalé finanční prostředky, které jsou získávány brigádnickou formou, například účastí a prodejem občerstvení na semilských poutích, na jarmarku v Železném Brodě, provozem autokempu apod.

V roce 2002 bylo uděleno bratru Jaroslavu Kovářovi z čp. 151 vysoké hasičské vyznamenání „ZASLOUŽILÝ HASIČ“ za dlouholetou a obětavou činnost v SDH. V letošním roce je po zásluze na toto ocenění navržen bratr Jaroslav Bachtík.

Vybraní členové SDH Benešov u Semil jsou zařazeni do výjezdového družstva, které spolupracuje se Záchranným hasičským sborem Semily. Družstvo se zúčastňuje hašení požárů a likvidace následků živelných pohrom v místě i blízkém okolí, z posledních velkých akcí můžeme jmenovat účast na hašení požáru skládky v Košťálově, kde musela být nasazena i dýchací technika, na kterou, mimo jiné, jsou členové školeni.

Další neodmyslitelnou činností je účast družstev mužů a žen na soutěžích v požárním sportu, kde se pravidelně umísťují na předních místech (Jizerská a Podkozákovská liga, Extraliga ČR a další). Dlouhodobě probíhá také práce s mládeží, kde se děti každoročně účastní hry Plamen.

Nezapomínáme ani na pořádání různých kulturních akcí, jako např. dětské karnevaly, návštěva divadel, pálení čarodějnic, zájezdy pro dospělé i děti apod. Pravidelně jsou konány návštěvy členů a členek při významných životních jubileích. Rovněž tak i mnoho členů a členek je zapojeno do čestného dárcovství krve.

Tímto malým ohlédnutím za bohatou historií a činností Sboru dobrovolných hasičů v Benešově u Semil přeji mnoho úspěchů do další práce a vydařené oslavy 125. výročí založení sboru.

Luděk Václavík, člen SDH
Benešovská ohlédnutí před sjezdem rodáků 2009

Vytvořeno 22.11.2009 21:20:08 | přečteno 4803x | Ing. Jiří Lukeš