Benešov u Semil

12345

Územní plán

Vydání Územního plánu Benešov u Semil bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce Benešov u Semil č. 36/2010 dne 23.09.2010 a následně oznámeno veřejnou vyhláškou č.j. SÚ/3023/10.

Územně plánovací dokumentace

  • Kód obce: 576999
  • Katastrální území: Benešov u Semil (kód 602477)

Obec Benešov u Semil měla platný Územní plán sídelního útvaru Benešov u Semil, který byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Benešov u Semil ze dne 01.06.1995.
Následně byly Zastupitelstvem obce schváleny dvě změny územního plánu a to Změna č. 1 Územního plánu sídelního útvaru Benešov u Semil ze dne 22.02.2005 a Změna č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Benešov u Semil ze dne 28.02.2006.

Pořizování nové územně plánovací dokumentace

Vydání Územního plánu Benešov u Semil bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce Benešov u Semil č. 36/2010 dne 23.09.2010 a následně oznámeno veřejnou vyhláškou č.j. SÚ/3023/10.
Územní plán Benešov u Semil nabude platnosti 15. dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se oznamuje vydání Územního plánu Benešov u Semil.

Územní plán Benešov u Semil

Odůvodnění Územního plánu Benešov u Semil

Příslušným úřadem územního plánovaní je Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování v rozsahu dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Příslušným stavebním úřadem je Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad v rozsahu dle ustanovení § 6 odst. 3 stavebního zákona.

Změna územního plánu č. 1 (2015)

Po schválení Územního plánu Benešov u Semil zároveň rozhodlo Zastupitelstvo obce, že veškeré žádosti na změnu územního plánu budou shromažďovány po dobu 5 let od schválení územního plánu.

Lhůta pro podání žádostí na změnu Územního plánu Benešov u Semil bude ukončena dne 23. září 2015. 
Žádosti na změnu Územního plánu Benešov u Semil je potřeba podat písemně na Obecní úřad Benešov u Semil, č.p. 125, 512 06  Benešov u Semil.

Jelikož žádost musí obsahovat přesně stanovené náležitosti dané stavebním zákonem, doporučujeme využít formulář, který je k dispozici na Obecním úřadě Benešov u Semil, nebo na internetových stránkách města Semily www.semily.cz pod odkazem (Územní plánování – Územní plány obcí – Žádost o změnu územního plánu), zároveň je tam uveden i vzor pro vyplnění.

Před podáním žádosti na změnu doporučujeme seznámit se s dokumentací Územního plánu Benešov u Semil, která je k dispozici na Obecním úřadě Benešov u Semil, na Městském úřadě Semily, oddělení územního plánování a dále na internetových stránkách města Semily www.semily.cz pod odkazem (Územní plánování – Územní plány obcí – Obec Benešov u Semil). Bližší informace Vám budou poskytnuty na Obecním úřadě Benešov u Semil nebo na Městském úřadě Semily, oddělení územního plánování.

Následně budou žádosti předány pořizovateli územního plánu, který po vyhodnocení předloží doporučení na rozhodnutí o žádostech společně se zprávou o územním plánu Zastupitelstvu obce Benešov u Semil, které rozhodne o případném zpracování změny. O rozhodnutí Zastupitelstva obce budou podatelé písemně informováni.

Schválené zadání změny č. 1 Územního plánu Benešov u Semil

Pořizování změny č. 1 Územního plánu Benešov u Semil

V současné době probíhá společné jednání o změně územního plánu. V rámci společného jednání dotčené orgány uplatňují závazné stanoviska. Ostatní mohou k obsahu změny územního plánu uplatnit připomínky. V rámci společného jednání nelze uplatnit nové požadavky na zapracování. Součástí změny je i posouzení vlivů na udržitelný rozvoj území.
Návrh změny č. 1 Územního plánu Benešov u Semil včetně dokumentace vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území je vystaven k veřejnému nahlédnutí na Městském úřadě Semily, obvodním stavebním úřadě – kancelář č. 209, Riegrovo nám. 63, Semily a na Obecním úřadě Benešov u Semil a dále je zveřejněn v elektronické podobě na internetových stránkách města Semily www.semily.cz (odkaz Radnice a městský úřad – Územní plánování – Územní plány obcí – Benešov u Semil) v termínu od vyvěšení této veřejné vyhlášky do níže stanovené lhůty pro možnost uplatnění připomínek.
Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad dále v souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona oznamuje možnost každého uplatnit připomínku k návrhu změny č. 1 Územního plánu Benešov u Semil včetně dokumentace vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Připomínky je možné uplatnit nejpozději do 06.03.2019 včetně. Připomínky lze uplatnit písemnou formou na Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, Husova 82, 513 01 Semily.

Dokumentace změny č. 1 územního plánu

Změna č. 2 Územního plánu benešov u Semil

Upozorňujeme občany, že se blíží konec lhůty pro podávání žádostí na změnu Územního plánu Benešov u Semil, který schválilo Zastupitelstvo obce Benešov u Semil dne 23. září 2017.

Po schválení Územního plánu Benešov u Semil zároveň rozhodlo Zastupitelstvo obce, že veškeré žádosti na změnu územního plánu budou shromažďovány po dobu 5 let od schválení územního plánu.

Lhůta pro podání žádostí na změnu Územního plánu Benešov u Semil č.2 bude ukončena dne 30. září 2017.

Žádosti na změnu Územního plánu Benešov u Semil je potřeba podat písemně na Obecní úřad Benešov u Semil, č.p. 125, 512 06  Benešov u Semil.

Jelikož žádost musí obsahovat přesně stanovené náležitosti dané stavebním zákonem, doporučujeme využít formulář, který je k dispozici na Obecním úřadě Benešov u Semil, nebo na internetových stránkách města Semily www.semily.cz pod odkazem (Územní plánování – Územní plány obcí – Žádost o změnu územního plánu), zároveň je tam uveden i vzor pro vyplnění.

Před podáním žádosti na změnu doporučujeme seznámit se s dokumentací Územního plánu Benešov u Semil, která je k dispozici na Obecním úřadě Benešov u Semil, na Městském úřadě Semily, oddělení územního plánování a dále na internetových stránkách města Semily www.semily.cz pod odkazem (Územní plánování – Územní plány obcí – Obec Benešov u Semil). Bližší informace Vám budou poskytnuty na Obecním úřadě Benešov u Semil nebo na Městském úřadě Semily, oddělení územního plánování.

Následně budou žádosti předány pořizovateli územního plánu, který po vyhodnocení předloží doporučení na rozhodnutí o žádostech společně se zprávou o územním plánu Zastupitelstvu obce Benešov u Semil, které rozhodne o případném zpracování změny. O rozhodnutí Zastupitelstva obce budou podatelé písemně informováni.

Za Obecní úřad Benešov u Semil Dalibor Lampa v.r.

Vytvořeno 24.9.2010 18:49:42 - aktualizováno 24.1.2019 2:15:31 | přečteno 7381x | Ing. Jiří Lukeš