Benešov u Semil

12345

Cena vodného a stočného na území VHS Turnov na rok 2021

VHS

Tisková zpráva VHS Turnov k cenám vodného a stočného na rok 2021. Obce Benešov u Semil se týká pouze cena vodného.

Tisková zpráva VHS Turnov, vydána 28. prosince 2020

STANOVENÍ CENY VODNÉHO A STOČNÉHO PRO ROK 2021 NA ÚZEMÍ MĚST A OBCÍ SDRUŽENÝCH VE VODOHOSPODÁŘSKÉM SDRUŽENÍ TURNOV

Úprava ceny byla schválena na prosincovém jednání Rady sdružení VHS Turnov jako výstup z opakovaného podzimního projednávání. Je stanovena pro města Turnov, Semily, Lomnice nad Popelkou, Jilemnice, Rokytnice nad Jizerou, Rovensko pod Troskami a obce Přepeře, Ohrazenice, Kacanovy, Olešnice, Vyskeř, Troskovice, Rakousy, Malá Skála, Líšný, Loučky, Tatobity, Ktová, Žernov, Benešov u Semil, Chuchelna a Benecko. 

1. Úprava ceny

Základní meziroční nárůst celkové ceny vodného a stočného je 3,88%.

Meziroční nárůst ceny vodného je schválenve výši 3,35 % a stočného ve výši 4,42 %.

2. Celková cena (m³) pro rok 2021

Vodné je v hodnotě bez DPH stanoveno na 51,17 Kč a stočné na hodnotu 51,05. Celková součtová cena proto činí 102,22 . Meziroční nárůst celkové ceny představuje 3,82 Kč, a to z 98,40 Kč v roce 2020.

Celková cena vodného a stočného včetně započítání DPH je pak stanovena na výši 112,45 Kč, z toho je vodné 56,29 Kč a stočné 56,16 Kč.

3. Východiska pro projednávání cenové úpravy

Východiskem ke stanovení ceny 2021 opět zůstala dohoda o finančním řízení společného svazku, která byla uzavřena mezi městy a obcemi v roce 2015. V dohodě je stanoveno, jaký díl potřebných prostředků na obnovu vodohospodářského majetku a nové investice mají zaplatit zákazníci ve vodném a stočném a jaký díl má být získán z jiných zdrojů (vnější dotace + obecní, nebo městské rozpočty). V průběhu letošního roku jsme také reagovali na květnové snížení sazby DPH u ceny vodného a stočného z 15 % na 10 %. 

Nejdůležitějším vlivem však byl výsledek koncesní soutěže na provozování našeho majetku, který nastavil finanční pravidla pro provozování a cenotvorbu od roku 2021 na dalších 10 let. Otevřené konkurenční prostředí přineslo opět velmi výhodnou vítěznou nabídku na výši provozních nákladů a zisku vybraného provozovatele. Nabídka firmy Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. navázala na velmi výhodné hodnoty z končícího prvního desetiletého vztahu a tím potvrdila správnost naší zvolené koncesní cesty k výběru samostatné a kvalitní provozní společnosti.

Z očekávaných vybraných 210 mil. Kč tržeb (bez DPH) od zákazníků připadne v roce 2021 víc jak polovina (108 mil.Kč) nám vlastníkům formou nájmu na obnovu existujícího vodohospodářského  majetku a na spolufinancování nově připravovaných investic. A přitom se podařilo naplnit základní stanovený cíl, aby výše ceny vodného a stočného byla dokonce o 0,70 Kč nižší než ve stejném období loňského roku.

V rámci diskuze představitelů měst a obcí opět zcela otevřeně zaznělo, že reálná potřeba peněz do obnovy vodárenského majetku je daleko vyšší, než jsou naše aktuální finanční možnosti. Tedy, že se stále nedaří kvůli přímému a výraznému dopadu na výši ceny vodného a stočného navýšit nájem na hodnotu, kterou bychom jako odpovědný vlastník rozsáhlého majetku potřebovali. Navíc se postupně stává novou nepříjemnou skutečností, že máme daleko méně příležitostí získat dotační finanční prostředky, které každoročně doplňují nájem z vybraného vodného a stočného – náš základní příjem svazku. VHS Turnov bylo doposud jedním z největších dotačních příjemců v ČR. Bohužel nám však postupně ubývají témata k čerpání dotací a směřování evropských dotačních zdrojů do vodárenství jde jiným směrem, než máme my naši strukturu majetku.

Finální návrh ceny byl schválen cenovou regulací státu a neporušuje stanovenou sociální hranici únosnosti. Nastavená cenová hladina je i nadále blízko k sousednímu vlastníkovi – Severočeské vodárenské společnosti.

Z těchto všech informací lze jednoznačně vyvodit, že starostové měst a obcí opět postupovali při schvalování cenové výše s maximální uvážlivostí a odpovědností. Jsme přesvědčeni, že díky úpravě ceny vodného a stočného pro rok 2021 naplníme stanovené cíle VHS Turnov. A že bude pro obyvatele, organizace i firmy zabezpečena ze strany provozovatele majetku i nadále dodávka pitné vody a čištění odpadních vod nejen spolehlivě, ale zejména ve vysoké kvalitě.

Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku, Vodohospodářské sdružení Turnov

ZDŮVODNĚNÍ ÚPRAVY CENY

Na stanovení výše nájemného jako základního příjmu VHS a tím ve výsledku finální ceny vodného a stočného má každoročně vliv pět klíčových faktů: skutečná potřeba těch nejdůležitějších investičních akcí, získané dotace přinášející současně potřebu naší nemalé spoluúčasti, celkový způsob financování sdružení, vnímání veřejného mínění a pohled na cenotvorbu v širších měřítkách.V letošním roce přibyly další dva výrazné faktory z oblasti širšího pohledu na cenotvorbu – loňské květnové snížení sazby DPH u ceny vodného a stočného a dokončené koncesní řízení na provozovatele majetku.

Dokončené koncesní řízení pak pozitivně připravilo cestu, jak zohlednit vnější ekonomické vlivy (meziroční inflační nárůst). Současně připravilo podmínky pro dodržení cenové regulace státu (minimální hodnota nájemného na obnovu) a naplnilo požadavky státu na vyšší kvalitu provozovaných služeb (např. rozsah čištění a následné prohlídky kanalizací). Dokázalo také utlumit vliv změny struktury ve spotřebě spojenou s dopadem pandemie COVID – 19.

Volbu konkrétních investičních akcína rok 2021 prioritně ovlivnily letošní zahájené stavby, které je nutno dokončit a jako každoročně i návaznosti na potřebné záměry měst, obcí a Libereckého kraje. I když centrální dotační instituce rozdělující evropské zdroje nastavují v posledních letech pravidla pro přidělení dotací stále více na jiné případy, než máme my, tak stále ještě budeme na několik akcí čerpat prostředky Státního fondu životního prostředí ČR. Našim stejně významným finančním pomocníkem se proto stal Liberecký kraj, který nám poskytuje potřebné dotační peníze na mnoho jednotlivých aktivit spojených s obnovou vodohospodářských sítí, nebo komunikací v jeho majetku.

VHS Turnov musí příští rok dokončit zásadní rekonstrukci ČOV v Turnově, výstavbu nové ČOV v Líšném a rekonstrukci ČOV v Rokytnici nad Jizerou. Musíme také dokončit letos zahájenou obnovu vodovodů v centrální části obce Chuchelna, čerpací stanici pitné vody Liščí kotce v Rovensku pod Troskami a druhou polovinu obnovy sítí a komunikací na sídlišti Spořilov v Jilemnici. Významným spouštěcím prvkem pro zahájení našich aktivit budou v příštím roce navíc naplánované rekonstrukce krajských vozovek v Lomnici nad Popelkou, na Benecku a v Ohrazenicích.

V roce 2021 bychom chtěli uskutečnit následující aktivity:

 • Turnov – dokončení rekonstrukce ČOV a obnova kanalizace v ulici Markova
 • Semily – obnova sítí v ulici Cihlářská
 • Rokytnice nad Jizerou – dokončení rekonstrukce ČOV
 • Jilemnice – II. etapa obnovy sítí na sídlišti Spořilov
 • Lomnice nad Popelkou – oprava vodovodu na průtahu městem pod náměstím
 • Rovensko pod Troskami – dokončení rekonstrukce čerpací stanice Liščí kotce
 • Chuchelna – II. etapa rekonstrukce vodovodu v centru obce
 • Líšný – dokončení výstavby nové ČOV a odkanalizování lokality u Jizery
 • Ktová – obnova lokálních vodovodů
 • Vyskeř – rekonstrukce vodojemu Za hůrou
 • Benešov u Semil – I.etapa rozsáhlé obnovy vodovodů v obci
 • Ohrazenice – I.etapa rekonstrukce vodovodu a dostavby nového tlakového pásma pod krajskými komunikacemi
 • Benecko – zavedení vodovodu do lokality Mrklov a rekonstrukce posledních úseků vodovodního přivaděče Bátovka z Benecka do Jilemnice.

Města a obce nezapomínají ani přípravu lokalit pro nové bydlení. Pozemky chtějí zasíťovat v Turnově, v  Lomnici nad Popelkou, v Rovensku pod Troskami a v Přepeřích. Dostavbou komunikací se v 2021 dokončí nové bytové zóny v Jilemnici a v Rokytnici nad Jizerou. Samozřejmě bude také pokračovat příprava desítek našich budoucích záměrů ve fázi projekčních činností – zejména mnoha vodojemů. V roce 2021 také chceme zahájit úplnou obnovu důležitých zdrojů pitné vody – soustředíme se na hlavní prameniště Pláňka na Benecku. Jako každoročně pak provedeme několik nutných investičně - provozních opatření po celém území svazku.

Z rozsáhlého výčtu aktivit v roce 2021 je zřejmé, že klíčovým úkolem VHS bude opět obnova existujícího majetku. Peněžních prostředků na obnovu bude, bohužel, vždy daleko méně než nejdůležitějších potřeb. I proto je velmi důležité hledat současně všechny cesty k vyšší kvalitě každodenních služeb. Je pozitivní skutečností, že jsme v posledních letech svědky daleko vyšší kvality a rozsahu provozních činností ze strany provozovatele. A jsme rádi, že tomu bylo tak i v roce 2020 - v druhém roce, kdy se dostalo vlastnictví jedné z největších provozních společností v naší zemi plně do obecních rukou. Věříme proto, že SčVK,a.s. zabezpečí všechny kroky vedoucí k pokračování bezpečného a stabilního provozování i v roce 2021.

Majetek VHS Turnov aktuálně čítá okolo 480 km vodovodů, 250 km kanalizací a 150 objektů na vodohospodářských sítích. Státem nastavená metodická pravidla ukazují, že je i na našem území celá vodohospodářská soustava díky absenci dostatečné péče v minulém století tak zanedbána, že by bylo potřeba řádově vyšších peněžních prostředků, abychom docílili alespoň toho stavu, aby existující majetek dále nechátral. Přesto se budeme snažit učinit i v roce 2021 pro obnovu našeho rozsáhlého majetku maximum možného.

Kontakty na VHS Turnov:

 • Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku , VHS Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, tel. 481 312 194, mobilní 737 204 255, e-mail: hejduk@vhsturnov.cz
 • Marcela Červová, ředitelka, tel. 481 313 481, mobilní 602 169 165, e-mail: cervova@vhsturnov.cz

Vodohospodářské sdružení Turnov vzniklo v roce 1995, kdy první obce spojily své síly v péči o vodohospodářský majetek. Sdružení převzalo privatizovaný majetek tehdejšího státního podniku Vodovody a kanalizace Turnov. Provozování vodohospodářského majetku VHS Turnov smluvně zajišťují Severočeské vodovody a kanalizace (SčVK), a. s., Teplice, Oblastní závod Turnov. Na základě výsledku koncesního řízení bude provozní činnosti zajišťovat tato společnost i v letech 2021-2030.

Členské obce VHS: Turnov, Ohrazenice, Přepeře, Rakousy, Troskovice, Kacanovy, Olešnice, Vyskeř, Malá Skála, Semily, Lomnice nad Popelkou, Jilemnice, Rokytnice nad Jizerou, Líšný, Loučky, Rovensko pod Troskami, Tatobity, Žernov, Ktová, Benecko, Benešov u Semil a Chuchelna.

Sídlo VHS: Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, tel. 481 313 481, www.vhsturnov.cz

Vytvořeno 5.1.2021 17:26:09 | přečteno 910x | Ing. Jiří Lukeš