Benešov u Semil

12345

Geotermální elektrárna v Benešově u Semil - Podmošnou

Informace a podklady k záměru výstavby geotermální elektrárny v Benešově u Semil - Podmošnou. 

V červnu 2012 obdržela obec žádost o stanovisko k záměru výstavby geotermální elektrárny v Benešově u Semil – Pod Mošnou. Záměrem stavby je využití geotermální energie pro výrobu elektrické energie a tepla a obsahuje hloubkové vrty a geotermální elektrárnu. Jako geotermální elektrárna budou využity stávající  stavební objekty na poz. p.č. 181/9, 181/8, 181/7, 181/11 v kat. území Benešov u Semil. Stavba bude umístěna a realizována ve stávajícím uzavřeném areálu Hybler Invest, s.r.o., tj.  na pozemcích, které leží dle územního plánu na ploše průmyslová výroby a sklady. 

Zástupce společnosti ENTERGEO, SE, ing. Vlastimil Voborský prezentoval záměr na červnovém jednání Rady obce a následně na veřejném jednání Zastupitelstva obce (viz zápisy z jednání). Zastupitelstvo obce nevydalo konečné stanovisko a na základě zaslaného oznámení záměru zaslalo společnosti soubor dotazů a připomínek pro další projednání (v září 2012). Odpovědi na zaslané otázky obdrželo ZO v srpnu před mimořádným jednáním ZO.

Dne 26.7.2012 byl na stránkách Ministerstva životního prostředí (www.env.cz/EIA , kód záměru OV5048)  zveřejněn  záměr „ Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Benešov u Semil  – Pod Mošnou“ (dále jen Záměr).  Tento záměr se týká pouze vrtů – nikoliv elektrárny!!!! V tomto termínu firma předložila obci Akustickou studii o hodnocení vlivů na zdraví obyvatel (k nahlédnutí na obci).  Tento Záměr je dle sdělení KÚ Liberec návrhem EIA, který se bude posuzovat podle §7 zákona č.100/2001 Sb. Zároveň byla Obci Benešov u Semil doručena žádost o stanovisko k tomuto Záměru a zahájeno zjišťovací řízení:

Z tohoto důvodu bylo na 23. 8. 2012 svoláno mimořádné jednání Zastupitelstvo obce za účelem projednání záměrů hloubkových vrtů a vydání požadovaného stanoviska.

Dne 2. 10. 2012 obdržela Obec Benešov u Semil z Ministerstva životního prostředí závěry zjišťovacího řízení, ve kterém mj. zohlednilo připomínky obce a došel k závěru, že záměr má významný vliv na životní prostředí a bude posuzován podle zákona (tzn. bude zpracována dokumentace vlivů na ŽP): 

Dne 13. 11. 2012 proběhlo ústní jednání k v rámci zahájeného správního řízení ke stanovení chráněného území pro zvláštní zásah do zemské kůry pro akci "Hloubkové vrty ...". Správní řízení bylo zahájeno na základě podaného návrhu společnosti ENTERGEO, SE. Na základě požadavku Obce Benešov u Semil byla lhůta pro vyjádření prodloužena do 27. 12. 2012.

Zastupitelstvo obce dne 13. 12. 2012 projednalo a schválilo stanovisko Obce Benešov u Semil, orgánu územního plánování, k podanému návrhu na stanovení chráněného území pro zvláštní zásah do
zemské kůry:
Stanovisko České geologické služby (ČGS) ze dne 31. 1. 2013:
Ministerstvo životního prostředí ČR vydalo dne 11.2.2013 usnesení, kterým zastavuje řízení o návrhu ENTEGEO SE na stanovení chráněného území pro zvláštní zásah do zemské kůry pro akci „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Benešov u Semil – Pod Mošnou“ – podzemní tepelný výměník. Rozhodnutí nabylo právní moci 5.3.2013.

Protože se jedná o složitou problematiku, předkládáme publikaci věnovanou tématice geotermální energie obecně:

Benešov u Semil - Pod Mošnou, je jednou ze tří lokalit, kde je zpracován záměr vybudování geotermální elektrárny. Dalšími lokalitami jsou Semily a Tanvald. Protože proces projednání záměru, územní a stavební řízení jsou složití procesy, které se v jednotlivých lokalitách vyvíjejí odlišně, je investor připraven zahájit realizaci záměru v lokalitě, kde tento záměr bude nejdříve projednán a připraven k realizaci.

Vytvořeno 6.8.2012 23:46:18 - aktualizováno 21.3.2013 23:29:22 | přečteno 6279x | Ing. Jiří Lukeš

Diskuze

Martin Klodner - člen dozorčí rady Entergeo
Roman Lukeš  |  25.3.2013 10:25:33
 
Martin Klodner - člen dozorčí rady Entergeo
Iva Vlčková  |  26.3.2013 11:10:46