Benešov u Semil

12345

Kanalizace obce

Tlaková kanalizační přípojka

Informace o projektu kanalizace obce Benešov u Semil.

Prezentace z veřejného jednání dne 4. 5. 2023

Kanalizace Benešov u Semil

Benešov u Semil, jako malebná podkrkonošská obec, má jeden základní nedostatek vůči životnímu prostředí – chybí mu komplexní systém odkanalizování a likvidace odpadních vod. Stávající dílčí řešení některých částí obce lokálními čistírnami odpadních vod (ČOV) v kombinaci s volnými výustmi a přepady ze septiků a žump již dávno nesplňuje legislativní podmínky pro nakládání s odpadními vodami a zásadním způsobem negativně ovlivňuje čistotu podzemních i povrchových vod.

Nejen ekologické hledisko, ale i opakované potíže s Českou inspekcí životního prostředí (ČIŹP), vodoprávním úřadem a v neposlední řadě neuspokojivý stav těch kousků kanalizace a ČOVek obec nutí k celkovému koncepčnímu řešení nakládání s odpadními vodami, a to celkovým systémem kanalizace ukončeným na odpovídající Čistírně odpadních vod.

Splašková kanalizace v Benešově u Semil je prioritním projektem obce, bez jeho realizace bude obec trvale vystavena zvyšujícím se sankcím ČIŽP.

Již v roce 2013 vznikla 1. studie odkanalizování obce, která byla znovu aktualizována roku 2021 fi Ekomonitor. Vzhledem ke členitosti terénu i rozlehlosti obývaných částí byly navrženy 2 varianty – s jednou centrální ČOV s přečerpáváním či se 3 ČOV (Podolí, Hradišťata, Podmošna). Ekonomicky i z hlediska budoucích provozních nákladů byla vybrána varianta s jednou centrální ČOV a to na prostoru pod Domovem Tereza v Podmošně.

V roce 2022 proběhlo výběrové řízení na projekční firmu, které vyhrála nejlepší nabídka firmy Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (VRV) s celkovou cenou 3.573.000Kč bez DPH. Projekční řešení přitom bylo rozděleno do tří etap tak, aby v návaznosti na finanční možnosti obce a dotace mohlo být postupně řešeno.

1. etapou měla být část obce spádová k Podmošně a centrální ČOV, 2. etapou centrální část Horního Benešova a Hradišťata, 3. etapou Podolí. Je třeba počítat i s tím, že některé odlehlé objekty nebude ekonomicky a technicky možné na centrální systém napojit, jejich likvidace odpadních vod bude třeba řešit individuálně. Během přípravy projektu se ale zjistilo, že prostor pro ČOV v Podmošně je příliš malý, uvažovalo se o přemístění na plochu pod továrnou Hybler na Hradišťatech. Město Semily ale přišlo s nabídkou možnosti připojení plánované kanalizace Benešova na dostatečně kapacitní ČOV Semily a to řadem k nemocnici. Po několika společných jednáních bylo toto řešení přijato jako optimální pro obě strany a projekt se tak dále ubírá tímto směrem.

Pro 1. etapu kanalizace je již zpracována dokumentace pro společné povolení, probíhá majetkoprávní projednání a vyjadřovací činnost pro podání žádosti o společné povolení na vodoprávní úřad.

Pro 2. etapu kanalizace se dokončuje koncept projektu a začíná majetkoprávní projednání.

V tomto vydání novin je vprostředku vložen list s celkovou situací i jednotlivými situacemi 1. a 2. etapy projektu, a podrobně je dosud zpracovaná část projektu k nahlédnutí na obecním úřadě, nebo na webových stránkách obce.

Z pohledu financování projektu se tento neobejde bez dotačních prostředků. Předpokládané náklady I. Etapy (s napojením na kanalizaci Semily) jsou cca 79 mil. Kč, II. Etapy pak 50 mil. Kč, odhad nákladů III. Etapy zatím není znám, předpokládejme rovněž alespoň 50 mil. Kč. Benešov u Semil je rozlehlý, členitý a s řídkou zástavbou, tak nákladovost na m kanalizace či připojeného obyvatele vychází relativně vysoko. Předpokládáme, že budeme žádat o dotaci cca na podzim 2023, kdy by mělo bý t otev řeno dal š í kolo Vý zev pro vodohospodářskou infrastrukturu Operačního programu životního prostředí (OPŽP), což jsou evropské peníze. Dá se očekávat až 70% míra dotace. I tak budou vlastní náklady obce na kanalizaci velmi vysoké, překračující aktuální úspory i rozpočtové možnosti obce, a tak se celá akce neobejde bez úvěru. Pokud bude spolufinancování obce v úrovni 30%, pak tedy vychází na I. etapu cca 24 mil. Kč, II. I III. Etapu vždy po 15 mil. Kč, tj. celkově 54 mil. Kč.

Hodláme letos na podzim podat žádosti o dotaci na první dvě etapy projektu, které obslouží nejhustěji obydlené části Benešova u Semil spolu se správním centrem obce.

Kanalizaci se podaří vybudovat jedině za předpokladu, že budeme v rámci žádostí o dotace úspěšní. Úspěšní můžeme být jen, pokud bude projekt dobře připraven na dostatečné úrovni, tj. bude mít alespoň územní rozhodnutí, lépe pak stavební povolení.

Projektanti dělají, co mohou, a i vy občané, můžete projektu výrazně napomoci, když nezbytné kroky pro přípravu projetu maximálně urychlíte. Řešení projektu se neobejde bez průchodů přes některé soukromé pozemky, i když se jej projektant maximálně snaží vést po komunikacích, státních, krajských či obecních pozemcích. Budeme velice vděčni za Vaše operativní souhlasy s vedením trasy kanalizace s následnou smlouvou o smlouvě budoucí služebnosti inženýrské sítě kanalizace. Nedílnou součástí projektu kanalizace jsou i projekty domovních přípojek. Přípojky jsou sice dle zákona o vodovodech a kanalizacích majetkem a investicí každého vlastníka nemovitosti, ale obec Vám s nimi chce maximálně pomoci. Zadala u projektanta (VRV), přípravu projektových dokumentací na přípojky, a to zejména na ty tlakové, které jsou nákladově dražší a rádi bychom se pokusili získat na ně dotační podporu.

Z technického hlediska jsme se snažili spolu s projektanty minimalizovat nezbytnost tlakového napojení nemovitostí do kanalizačních stok, ale bohužel ne všude je tato možnost reálná, mnoho objektů je v terénu pod komunikacemi, kterými povede hlavní stoka, a tak to gravitačně zkrátka nepůjde. Týká se to cca 50 nemovitostí v obci.

Projektová dokumentace (1. etapa)

Vážení spoluobčané!

V zájmu možnosti zapojení Vašich přípojek do žádosti o dotaci na kanalizaci bude ve Vašem vlastním zájmu třeba Vaší operativní spolupráce. Projektant – VRV a.s. - Vám rozešle dotazníky se zákresem kanalizace (výřezem) kolem Vašeho objektu, kam bude třeba zakreslit místo vyústění odpadních vod z Vašich nemovitostí a předpokládanou trasu přípojky do hlavní stoky. Pokud jste terénně pod touto stokou, je třeba počítat s tlakovou přípojkou, tj. s umístěním kanalizační jímky s čerpadlem, které bude Vaše splaškové vody do stoky tlačit. (bude v dotazníku uvedeno). Není třeba se takového připojení obávat, i když je to dalším technickým zařízením domácnosti. Roční spotřeba el. energie čerpadla je nižší než spotřeba rychlovarné konvice a bude vás stát cca 250Kč/rok.

Vzor takového zařízení je na obrázku:

Tlaková kanalizační přípojka, obrázek se otevře v novém okně

Z hlediska připojení či nepřipojení se na kanalizaci, je třeba předem konstatovat, že obec je ze zákona oprávněna takové připojení uložit nařízením, pokud je toto technicky možné. Dále je třeba si uvědomit, že pokud dosud vodoprávní úřad díky neexistenci kanalizace „přimhouřil oko“ nad nelegálním vypouštěním odpadních vod např přepady z žump a septiků, tak po dokončení projektu kanalizace bude toto u nenapojených nemovitostí přísně sledovat, požadovat doklady o prověření těsnosti jímek a o vyvážení odpadních vod k likvidaci a náležitě sankcionovat. Není výjimkou, že vlastník nemovitosti musel uhradit až 50tis. Kč pokutu, když doklady nedoložil a odpadní vody nelikvidoval legální cestou. Proto je v zájmu každého vlastníka nemovitosti podniknout všechny kroky pro napojení na kanalizaci, když toto navíc obec podporuje a za občany zajišťuje projekty domovních přípojek a snaží se pro jejich realizaci získat i dotaci.

Vzhledem k nákladnosti celého projektu si obec však nemůže dovolit financovat lidem kanalizační přípojky z rozpočtu obce. Každý tak musí počítat s tím, že se na projektu bude v rámci nákladů na vlastní přípojku podílet a že bude hradit obci i investiční příspěvek či následně poplatek za zhodnocení pozemku kanalizací. Tyto ekonomické otázky budou ještě upřesněny v dalších fázích vývoje projektu.

Kanalizace obce

Tlaková kanalizační přípojka

Tlaková kanalizační přípojka

 
Kanalizace   1  etapa

Kanalizace 1 etapa

 
Kanalizace   2  etapa

Kanalizace 2 etapa

 
Kanalizace   1  a 2  etapa

Kanalizace 1 a 2 etapa

 
 
Vytvořeno 29.3.2023 22:33:56 - aktualizováno 9.5.2023 23:35:04 | přečteno 941x | Ing. Jiří Lukeš