Benešov u Semil

12345

Plán rozvoje obce

Znak obce

Nový rozvojový dokument - Plán rozvoje obce  Benešov u Semil na období let 2020 - 2027. 

Ke stažení

Úvod

Program rozvoje obce (dále jen „PRO“) je dlouhodobý programový dokument vytyčující záměry obce na období 7 let. Jedná se o komplexní programový dokument, který formuluje strategii rozvoje celého území obce, včetně komunity a jejího fungování. Vznikl na základě styku s veřejností, soukromou sférou, občany, podnikateli, majiteli pozemků, odborníky, správou obce a státu.

PRO usiluje o dosažení rovnováhy mezi tím, co občané chtějí a tím, co je dosažitelné. Rovnováhy mezi dalším rozvojem a ochranou stávajících přírodních a kulturních hodnot. PRO je důležitým nástrojem k upevnění pozice v regionu a posílení její konkurenceschopnosti. Je podkladem pro rozvojové aktivity a územní plánování v obci, ale i v regionu. Přispívá k tomu, aby obec efektivně využívala finanční prostředky jak z vlastního rozpočtu, tak i z vypsaných dotačních titulů. Dokument umožní představitelům obce koncepční plánování rozvoje obce.

PRO umožní obci:

  • naplňovat dlouhodobé cíle a strategickou vizi obce
  • rozhodovat v zastupitelstvu v širším koncepčním rámci
  • koordinovat aktivity a zájmy různých subjektů působících v obci
  • prosazovat a chránit veřejný zájem
  • stanovit priority obce, místních obyvatel, podnikatelských subjektů a následně investičního programu
  • posílit sounáležitost mezi lidmi navzájem
  • posílit odpovědnost místních obyvatel za další rozvoj obce tak, aby přicházeli s konkrétními návrhy a řešením daného problému

Program rozvoje obce vychází ze sociálně ekonomické analýzy současného stavu, hodnotí silné a slabé stránky obce, její rozvojové příležitosti a identifikuje existující rizika. Program rozvoje obce Benešov u Semil je zpracován dle metodiky garantované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Kompletní metodiky, včetně dalších nástrojů tvorby programů rozvoje obcí jsou k dispozici na www.obcepro.cz.  Dokumentem, bezprostředně navazujícím na tento program, by měl být operativní roční plán akcí, určených k realizaci na základě aktuálních možností obce.

Zpracování dokumentu

Garantem a zpracovatelem dokumentu byl ing. Jakub Menšík. Metodika a postup zpracování dokumentu byl představen na jednání Zastupitelstva obce, postup zpracování byl průběžně projednán Radou obce. Součástí procesu zpracování bylo i dotazníkové šetření mezi obyvateli obce, které proběhlo na podzim 2019. Výsledky ankety jsou součástí PRO.

Připomínky, projednání

Návrh dokumentu bylo předloženo veřejnosti k seznámení a připomínkám. Obdržené připomínky byly projednány a vypořádány Radou obce na jednání 10. června 2020. Konečná verze PRO byla projednána a schválena Zastupitelstvem obce na jednání dne 24. června 2020. Poslední aktualizace proběhla v březnu 2022.
Vytvořeno 13.5.2020 9:45:55 - aktualizováno 14.3.2022 11:20:33 | přečteno 1030x | Ing. Jiří Lukeš