Benešov u Semil

12345

Zprávy ze školy - únor 2015

Informace z benešovské školy, jak vyšly v únorovém čísle Benešovských novin.

Za Věrou Blažkovou

V sobotu 31. ledna 2015 zesnula po krátké nemoci ve věku osmdesáti let paní učitelka Věra Blažková. Ze Semil byla nucena odejít, protože dala čtyřku vnučce pracovní hrdinky. Měla v Semilech prakticky zákaz výkonu povolání. Trest se jí však, jak ona sama říkala, změnil v benešovské škole ve výhru.  Učila zde od září roku 1980 až do starobního důchodu v červnu 1990, tedy přesně 10 let. (V té době byla ředitelkou školy paní Dana Müllerová a od šk. roku 1988/89 paní Eva Kociánová.).

Pracuji ve školství už od r. 1979. Za tu dobu jsem poznal mnoho učitelů 1.-5. ročníku na různých školách, ale nikdo z nich neovládal tak dobře všechny tři výchovy – tělesnou, výtvarnou a hudební. Pověstné byly například její rozcvičky s hudbou. Děti si stouply vedle lavic a začalo se. Hrála na klavír a děti v rytmu hudby cvičily. Její hudebně-pohybové i organizační zkušenosti využili dokonce i na spartakiádách (zástupkyně okresního náčelníka). Klavírní doprovody dovedně improvizovala, aniž by měla znalosti základů harmonie. Měla to zkrátka v krvi. Velmi pěkně malovala. Dokázala s žáky vytvářet estetické výtvarné práce i výrobky, děti její třídy hezky zpívaly a dobře cvičily. Měla také velmi dobře promyšlenou matematiku a důsledně dbala na přesný logický sled (algoritmus) jednotlivých postupných kroků, které děti dovedly ke správným výsledkům. Podobně postupovala i v jiných předmětech. „Vždyť to je vlastně jen hra,“ říkala s oblibou, „a děti se jí musí naučit. Jinak matematiku nikdy dobře nepochopí.“ Byla přísnou, ale spravedlivou učitelkou.

Vždy se do benešovské školy ráda vracela a velmi si vážila toho, že škola nikdy nezapomínala na své bývalé pracovníky. Jsem rád, že jsem s Věrou pět let učil. Bylo to inspirativní setkání. Všichni jsme si jí vážili – děti, kolegové i rodičovská veřejnost. Čest její památce! 

Zápis do mateřské školy

Uskuteční se ve čtvrtek 9. dubna 2015 od 9,30 – 11,30 hodin v herně mateřské školy Benešov u Semil. Přijímány jsou děti po dosažení věku 3 let (k 1. 9. 2015). Jestliže dítěti budou 3 roky např. koncem září, říjnu či v listopadu (mezním měsícem je prosinec), je zapotřebí jejich přijetí projednat včas s ředitelem školy, ale je reálné je do MŠ přijmout už od 1. 9. 2015 či v průběhu měsíce září. MŠ se naplňuje do počtu 28 dětí. Rodiče si mohou vyzvedávat  už během února v MŠ zápisní list. Ti, kteří by potřebovali přijmout do MŠ dítě (např. z důvodu zaměstnání), jež dosáhne věku 3 let v počátečních měsících r. 2016, nám to co nejdříve oznámí.

Protože v letošním roce odejde z MŠ 11 dětí, uvolňuje se nám kapacita k přijetí dětí z okolních lokalit, které nemohou být umístěny v tamních mateřských školách např. z kapacitních důvodů. Jsme ochotni tyto děti přijmout, pokud nebudeme mít naplněnou kapacitu dětmi z Benešova. Školkovné se v naší MŠ nehradí, MŠ je otevřena od 6.30 – 16.00 hod.

Zápis do 1. ročníku s trochou historie

Dne 28. ledna 2015 se dostavilo k zápisu do naší školy 12 dětí. Zapsáno jich bylo 11 (6 dívek a 5 chlapců, jeden žák dostane pravděpodobně po rozhodnutí PPP Semily a lékaře odklad). To je poměrně vysoký počet dětí. Dnes naši školu navštěvuje 31 žáků. Čtyři páťáci odejdou. Jestliže nastoupí všech jedenáct dětí, budeme mít ve školním roce 2015/2016 celkem 38 žáků.

V ne tak vzdálené minulosti (šk. rok 1987/88) bylo jen ve 3. roč. 18 dětí (pí uč. Eva Kociánová), ve 2. roč. 12 žáků (pí uč. Věra Blažková) a v 1. třídě 15 dětí (pí řed. Dana Müllerová). Školu navštěvovalo ve třech ročnících 45 žáků (už 4. roč. chodil do Loukova). Čtvrtý ročník byl opět zaveden ve šk. roce 1990/91 za pí řed. Ivy Novotné a školu tehdy navštěvovalo 53 žáků. Ale už v r. 1994/95 chodilo do čtyř ročníků jen 22 žáků a učilo se v odděleních (1. a 2. roč. Mgr. Jitka Lampová, 3. a 4. roč. Mgr. Ivona Novotná), což trvá dosud.

Potom se však počet dětí zase začal zvyšovat až na 40 žáků ve šk. r. 2000/2001 (řed. Mgr. Anna Morávková). Za jejího působení byly sloučeny MŠ a ZŠ (2003). Pátý ročník byl zaveden ve šk. r. 2011/2012, aby děti nemusely už do 5. třídy dojíždět do okolních škol a aby na škole byly zastoupeny všechny ročníky národní školy (34 žáků, ředitel Mgr. Jaroslav Vávra). 

Předškoláci MŠ se připravují ve školní družině

Rozdíl mezi šestiletým a tříletým dítětem je v dovednostech propastný (manuální zručnost, úroveň myšlení, rozvoj řeči, zpěv apod.). Doposud paní učitelky pracovaly s dětmi výhradně v prostorách MŠ, ale nyní se chodí předškoláci před vycházkou každý den připravovat na 1. ročník do školní družiny. Mají přece jen zajištěn větší klid, svou roli sehrává i změna prostředí a pro děti „psychologická důležitost“ přípravy. Vždyť to jsou už skoro školáci. 

Výborné výsledky našich žáků v Olympijském víceboji

Paní Mgr. Jitka Lampová absolvovala s dětmi naší školy SAZKA OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ.  Zúčastnilo se ho 30 žáků, ale ne všichni z důvodu absence splnili všech osm povinných disciplín (1. skok do dálky z místa, 2. hluboký předklon, 3. běh na 500 m, 4. zkrácené sedy-lehy, 5. sprint na 60 m, 6. stoj na jedné noze se zavřenýma, 7. člunkový běh, 8. hod basketbalovým míčem ze sedu). Podařilo se to 24 žákům. Ti dostali Sportovní vysvědčení.

Předkládáme čtenářům výsledky nejlepších, v závorce je v procentech napsáno, kolik svých vrstevníků z ČR ve stejné věkové kategorie porazili: Vladimír Reichl – 5. roč.:  1. 193 cm (98%),  2. 18 cm (99%), 3. 01:40,2 min (99%), 4. 50 opak. (77%), 5. 8,87 s (99%), 6. 15 s (73%), 7. 12 s (98%), 8. 615 cm (99%); Natálie Bártová (4. roč.): 1. 180 cm (98%), 2. 11 cm (84%), 3. 02:03,2 min (94%), 4. 28 opak. (57%), 5. 10,97 s (86%), 6. 39 s (92%), 7. 21,2 s (18%), 8. 415 cm (86%); Jakub Reichl (2. roč.): 1. 177 cm (99%), 2. 16 cm (99%), 3. 02:01,7 min (94%), 4. 52 opak. (91%), 5. 10,61 (92%), 6. 18 s (87%), 7. 14,7 s (91%), 8. 400 cm (81%);  Martin Bárta (2. roč.): 1. 155 cm (95%), 2. 9. cm (90%), 3. 01:58,1 min (99%), 4. 30 opak. (80%), 5. 10, 65 s, 6. 3 s (18%), 7. 14,8 s (96%), 8. 430 cm (98%); Jakub Mičulka  (1. roč.): 1. 122 cm (74%), 2. 4 cm (54%), 3. 02:38,3 min (80%), 4. 20 opak. (63%), 5. 13,10 s (69%), 6. 8 s (60%), 7. 19 s (74%), 8. 314 cm (84%); Ema Frenclová (1. roč.): 1. 121 cm (83%), 2. 5 cm (59%), 3. 02:44,5 min (83%), 4. 25 opak. (83%), 5. 12,18 s (90%), 6. 9 s (75%), 7. 17,5 s (92%), 8. 290 cm (88%).

Protože jde o neformální rozvoj pohybových aktivit dětí, zaslouží si Mgr. Jitka Lampová za dlouhodobé disciplín i jejich sumarizaci pro Český olympijský výbor upřímné poděkování. Soutěž není povinná.

Z očekávaných akcí, novinky ve vybavení školy

5. března navštíví dětipředstavení Pohádky z mléčné dráhy (KC Golf Semily).Na Turnovský Štěk (19. března) letos pojedeme s pohádkou O Popelce. 26. března se několik dětí zúčastní okresního kola Soutěže dětských recitátorů (ZŠ Dr. Fr. Lad. Riegra Semily). Do školní družiny zakoupíme 30 židlí, staré dosluhují. Očekáváme rovněž zásilku tří skříní na uložení dětského oblečení na TV, ale také zprovoznění zabezpečovacího systému školy. 

Jaroslav Vávra, ředitel ZŠ a MŠ

Vytvořeno 23.3.2015 0:40:31 | přečteno 708x | Ing. Jiří Lukeš