Benešov u Semil

12345

Úřední deska

Obnovení řízení o KoPÚ v k.ú. Příkrý

Den vyvěšení:9.6.2022
Den sejmutí:24.6.2022
Zdroj oznámení:Pozemkový úřad ČR
Typ oznámení:Oznámení

Podrobnosti:

OZNÁMENÍ o OBNOVENÍ řízení o Komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území PŘÍKRÝ

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Semily (dále jen „pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, a podle § 19 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

oznamuje 

obnovení/pokračování řízení o Komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Příkrý (dále jen „řízení o KoPÚ“), které bylo zahájeno dne 12. 1. 2011. 

Řízení o KoPÚ bylo přerušeno Usnesením č.j. SPU 215573/2021 ze dne 22. 6. 2021 s nabytím právní moci dne 8. 7. 2021, vydaným v souladu s § 11 odst. 9 zákona, a to až do doby konečného rozhodnutí příslušným soudem ve věci uplatněných žalob proti rozhodnutí. 

V řízení o žalobách bylo Krajským soudem v Hradci Králové rozhodnuto Rozsudkem č.j. 30 A 30/2021 ze dne 3. 2. 2022 (nabytí právní moci dne 21. 2. 2022). Následně byla podána kasační stížnost, o níž bylo rozhodnuto Usnesením č.j. 1 As 32/2022 ze dne 24. 3. 2022 (nabytí právní moci dne 8. 4. 2022). 

Jelikož na základě výše uvedeného odpadla překážka, pro niž bylo řízení přerušeno, pobočka v souladu s § 65 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tímto oznamuje pokračování v řízení o KoPÚ a toto oznámení doručuje všem účastníkům řízení veřejnou vyhláškou.

Toto oznámení se vyvěšuje po dobu 15 dnů na úřední desce pobočky, na úřední desce Obecního úřadu v Příkrém a na úřední desce Obecního úřadu v Benešově u Semil (současně se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na internetové adrese http://ud.spucr.cz.

Ing. Dáša Zemanová
vedoucí Pobočky Semily
Státní pozemkový úřad

Vytvořeno 19.3.2021 16:07:25 | přečteno 16733x | ernest